Projekty lokalne/regionalne

                                          

 

„Mądrzy i kulturalni w środku Polski”

 

Realizacja działań na rzecz kompleksowej i przemyślanej edukacji regionalnej

dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół

z uwzględnieniem wątków związanych z „Operacją Łódzką 1914 r.”

 

 

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w partnerstwie z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w obecnym roku kalendarzowym realizuje unikatowy w skali kraju projekt edukacyjny dla nauczycieli z zakresu edukacji regionalnej. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

Celem projektu jest teoretyczna i praktyczna edukacja regionalna nauczycieli w zakresie poznania regionu łódzkiego tj. jego zabytków, przyrody, atrakcji turystyczno-krajoznawczych, architektury i sztuki, zagadnień związanych z bitwą łódzką 1914 r. oraz tradycją, rzemiosłem, folklorem i kulturą lokalną a także innymi aspektami krajobrazu kulturowego regionu, z uwzględnieniem jego wyjątkowości i wielokulturowości.

Powyższy cel projektowy jest realizowany poprzez wykłady, warsztaty metodyczne prowadzone przez ekspertów poszczególnych dziedzin składających się na edukację regionalną (9 spotkań) oraz ćwiczenia terenowe poprowadzone w oparciu o najważniejsze obiekty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w województwie łódzkim (9 spotkań).

Projekt skierowany jest do 50 nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli z terenu Łodzi i województwa łódzkiego prowadzących edukację regionalną lub zamierzających takową realizować.

Realizacja tego projektu umożliwia przeszkolenie i praktyczne przygotowanie nauczycieli do nauczania szeroko pojętego regionalizmu. W realizacji powyższego zadania nieodzowne jest także przygotowanie materiałów edukacyjnych o Łodzi i województwie łódzkim zarówno w formie drukowanej jak i multimedialnej, które będą mogły być następnie wykorzystywane jako narzędzia dydaktyczne w pracy z uczniami.

Nauczyciele-uczestnicy szkolenia w ramach warsztatów przygotowują także scenariusze zajęć edukacyjnych, które następnie zostaną wydane w formie publikacji metodycznej.

Kolejnym efektem realizowanego projektu będzie powołanie z grona uczestników liderów edukacji regionalnej mających za zadanie wśród uczących się rozpowszechnianie informacji i wiedzy o „małej ojczyźnie”- krajobrazie kulturowym, historii, ale i o współczesnym rozwoju regionu łódzkiego.

Warto także podkreślić, że realizacja treści z zakresu edukacji wśród uczniów łagodzi problemy i konflikty społeczne wynikające z różnic kulturowych, uprzedzeń, stereotypów a przede wszystkim z nieznajomości lokalnych różnic obyczajowych i dziedzictwa kulturowego.

Projekt „Mądrzy i kulturalni w środku Polski” realizowany jest w okresie od marca do grudnia 2014 roku.

 

                        Piotr Machlański

              Pełnomocnik Dyrektora ŁCDNiKP                                                                                          

                    ds. edukacji regionalnej

                                                                                                                     

 

                                                      Podsumowanie V edycji interdyscyplinarnego konkursu 

O szkodliwości korupcji

w roku szkolnym 2013/2014

 

            27 marca 2014 r., odbyło się uroczyste podsumowanie jubileuszowej -  V edycji konkursu O szkodliwości korupcji, zorganizowanego przez Ośrodek Edukacji Europejskiej
i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Gimnazjum 43 im. Karla Dedeciusa w Łodzi w którego gmachu odbyło się podsumowanie projektu „O szkodliwości korupcji” .

Konkurs został objęty patronatem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Fundacji Augustinea-Jeana Fresnela, firmę Plagiat.pl oraz Antyściaga.pl.     

Do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba uczniów – 92 z 18 szkół, natomiast Komisja Konkursowa oceniła 89 broszur z następujących placówek: Gimnazja: 3, 14, 19, 21, 22, 31, 32, 43, Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszenia „Wyspa” w Dobieszkowie;

Szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego, XXI Liceum Ogólnokształcące, IV LO, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 wraz z XLV LO, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Na tegoroczną galę finałową konkursu przybyło 55 osób: laureatów, wyróżnionych  oraz przedstawicieli z poszczególnych szkół a także patronów  konkursu, którzy również
w tym roku ufundowali cenne i ciekawe nagrody . Organizator - Łódzkie Centrum Doskonalenia i Kształcenia praktycznego ufundowało książki dla uczniów wyróżnionych prac oraz dla opiekunów i szkół uczestniczących w projekcie. Laureaci oraz szkoły otrzymały Dyplomy a nauczyciele Podziękowania, zaś uczestnicy konkursu Gratulacje za udział. 

W  tej edycji organizatorzy złożyli na ręce dyrekcji Gimnazjum 31 w Łodzi podziękowania dla całego środowiska edukacyjnego gimnazjum za zainicjowanie w jego gmachu I edycji konkursu „O szkodliwości korupcji” . Podczas spotkania uczniowie XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi oraz Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego przygotowali interesujące prezentacje multimedialne poświęcone problematyce korupcji. Gospodarze konkursu tj. uczniowie Gimnazjum 43 ozdobili salę plakatami
o korupcji, które wykonali poza konkursem.

Wystąpili przedstawiciele organizacji i firm patronujących konkursowi. Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zapoznał gości z projektami FRP adresowanymi do odbiorców w ich wieku.

Wręczono dyplomy, nagrody, pamiątki i gratulacje dla uczestników konkursu. Wszystkie prace finałowe zostały wyeksponowane do obejrzenia przez gości podczas uroczystej gali finałowej konkursu.

Komisja Konkursowa w składzie: Barbara Wrąbel, Ewa Derecka, Piotr Janicki
i Aldona Danielewicz-Malinowska spośród bardzo ciekawych prac wyłoniła laureatów:

W kategorii gimnazjów:

 

MIEJSCA NA PODIUM

 

  1. Antonina Szymczak – Gimnazjum 43 w Łodzi
  2. Natalia Pawłowicz  - Gimnazjum 21 w Łodzi
  3. Tomasz Chachulski  - Niepubliczne Gimnazjum w Dobieszkowie
  1. Magda Majerska  - Gimnazjum 19

Eksequo

 

WYRÓŻNIENIA

 

Oliwia Kamińska –Gimnazjum 14

Julia Krzesicka – Gimnazjum 22

Aleksandra Słoczyńska – Gimnazjum 19

Aleksandra Hekner – Gimnazjum 43

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 

MIEJSCA NA PODIUM

 

Eksequo

I Dawid Stępniak  - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

I Angelika Kęcik -    Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

 

Eksequo

II Michalina Majewska – LO UŁ

II Inga Młynarska – LO UŁ

 

Eksequo

III Justyna Michałowska – Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich

IIIMartyna Marczyńska – ZSP nr 2 w Łodzi

 

WYRÓŻNIENIA

Julia Szymaniak – XLV w ZSO nr 7 w Łodzi

Paulina Kozłowska – ZSP 2 w Łodzi

Patryk Marat - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

Aneta Jędrzejczak – LO UŁ

Adriana Wiśniewska – LO UŁ

Kinga Siekierko - Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich

Katarzyna Mróz – ZSP 2

 

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w projekcie
i zapraszamy za rok na VI  edycję konkursu

 

                                                                                                Organizator :

                                                                    Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

Opracowała: Barbara Muras (organizator Konkursu z ramienia ŁCDNiKP)

Projekt "O szkodliwości korupcji"

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z liderami edukacji obywatelskiej łódzkich placówek edukacyjnych wygenerował nowatorski projekt edukacyjny adresowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt „O szkodliwości korupcji”. Projekt ma formę interdyscyplinarnego konkursu i jest realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od 2009 roku. Pierwszym gospodarzem gali finałowej konkursu było Gimnazjum 31 w Łodzi. Przez trzy następne edycje włącznie

z tegoroczną jest Gimnazjum 43 w Łodzi im. Karla Dedeciusa .

Konkurs został objęty we wszystkich edycjach patronatem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Fundacji Augustinea-Jeana Fresnela, firmy Plagiat.pl oraz Antyściaga.pl oraz Stowarzyszenie Stop Korupcji w I edycji

Celem tej ciekawej  innowacji edukacyjnej jest po pierwsze: rozbudzenie zainteresowania współczesną tematyką społeczną, gospodarczą i polityczną; po drugie: ukazanie negatywnego wpływu korupcji na ludzkie postawy.

Ocena zadań konkursowych przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: dla gimnazjum i dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zadanie konkursowe polega na indywidualnym wykonaniu broszury przez ucznia, ukazującej szkodliwy wpływ korupcji na wiele dziedzin życia w aspekcie indywidualnym i społecznym. Autorzy są zobowiązani dołączyć do broszury wykaz źródeł informacji, z których korzystają przy jej tworzeniu.

            W latach 2009-2013 do konkursu zgłoszono ponad 300 prac, z czego  do finału zakwalifikowała się zawsze część prac (oznaczenie 85/75) z 25 szkół.  Komisja Konkursowa oprócz kryteriów formalnych bierze pod uwagę również: estetykę wykonania, oryginalność pomysłu i sposób powiązania z tematyką konkursu. Wszystkie prace finałowe zostają wyeksponowane do obejrzenia przez gości podczas uroczystej gali finałowej konkursu. Poza konkursem są wyróżniani uczniowie- gospodarze (Gim 43), którzy wykonują plakaty nt. szkodliwości społecznej korupcji

Na uroczyste podsumowania konkursu w poszczególnych edycjach przybywają przedstawiciele organizacji i firm, które objęły patronat nad konkursem, zaproszeni goście honorowi władz miasta i urzędujących placówek oświatowych oraz przedstawiciele Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, media. Podczas spotkania laureatki konkursu w swoich krótkich wystąpieniach opowiedziały  o tym, w jaki sposób przygotowywały pracę konkursową.

Dla szkół i nauczycieli biorących udział w konkursie ŁCDNiKP przygotowuje dyplomy za udział w projekcie oraz materiały metodyczne z zakresu edukacji obywatelskiej.

Wystąpienia patronów przedsięwzięcia oraz filmy i prezentacje multimedialne a także wypowiedzi laureatów, ich opiekunów i dyskusje, tworzą harmonogram każdego spotkania
w ramach kolejnych edycji projektu

 

PODSUMOWANIE I-IV EDYCJI KONKURSU O SZKODLIWOŚCI KORUPCJI

 

ORGANIZATOR: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej, doradca metodyczny Barbara Muras)

WSPÓŁORGANIZATOR – GOSPODARZ GALI FINAŁOWEJ: Gimnazjum 43 w Łodzi – Krzysztof Jurek Dyrektor Gimnazjum 43

 

Informacje o wszystkich edycjach konkursu „O szkodliwości korupcji” uporządkowane według poniższych punktów:

 

1.      Miejsce i data finału.

2.      Liczba uczestników/prace zgłoszone/szkoły

3.      Laureaci i opiekunowie.

4.      Inne informacje.

 

I EDYCJA

1.Gimnazjum 31 w Łodzi; 9 czerwca 2009

2. 82/75;

3.         I miejsce: Karolina Stachlewska – Gimnazjum 1 w Łodzi

I miejsce: Adrianna Piłat – Gimnazjum nr 34 w Łodzi

II miejsce: Piotr Kałuszka - Gimnazjum nr 34 w Łodzi

II miejsce: Paula Lodzińska - Gimnazjum nr 34 w Łodzi

Wyróżnienia: Joanna Rogowska – Gimnazjum nr 1 w Łodzi

                        Piotr Pikała – Gimnazjum nr 34 w Łodzi

                        Aleksandra Kusowska – Gimnazjum nr 34 w Łodzi

                        Krzysztof Sędziński – Gimnazjum nr 14 w Łodz

4.      Jury w składzie: Krzysztof Bilski (XXI LO), Piotr Janicki (ŁCDNiKP) oraz Aldona Malinowska(ŁCDNiKP);

Nagrodzony plakat (poza konkursem): Martyna Miskiewicz i Marta Chałubiec
z Gimnazjum  nr 31 w Łodzi

 

                  

II EDYCJA

1. Gimnazjum 43 w Łodzi; 8 czerwca 2010

2.      80/65; Szkoły: Gimnazja nr: 3,14,17,19,43,46 w Łodzi oraz Gimnazjum Niepubliczne w Dobieszkowie oraz szkoły ponadgimnazjalne: VI LO, VIII LO, XXI LO, XXIII LO

3.      I miejsce Justyna Jabłońska z Gimnazjum Nr 19 w Łodzi – opiekun Beata Tanas

             II miejsce Karolina Szen z Gimnazjum Nr 14 w Łodzi – opiekun Hanna Majkowska-Pilarz

             III miejsce exequo zajęli uczniowie: Filip Dudka z Gimnazjum Nr 17 w Łodzi – opiekun                                           

             Jarosław Waszczyk ;

             Przyznano 6 wyróżnień

Joanna Łągwa Gimnazjum 14

Aleksandra Dziankiweicz Gimnazjum 14

Katarzyna Szymczyńska Gimnazjum 17

Przemek Dudka Gimnazjum 17

Natalia Perkowska Gimnazjum 17

             Klaudia Stępień Gimnazjum 19

 

4.      Jury w składzie: Barbara Wrąbel (ŁCDNiKP), Piotr Janicki (ŁCDNiKP), Aldona Malinowska (ŁCDNiKP);

Poza konkursem zostały nagrodzone dwie uczennice z klasy Ie Gimnazjum  nr 43 w Łodzi za wykonanie plakatu o szkodliwości społecznej korupcji.

 

 

III EDYCJA

1. 43 w Łodzi; 9 czerwca 2011

2. 84/67; Gimnazja nr: 3,14, ,19,22,43,46 w Łodzi oraz Gimnazjum Niepubliczne w Dobieszkowie, oraz szkoły ponadgimnazjalne:, XXI LO, XXIII, XXV LO, ZSP nr 1

3.      II miejsce exequo  zajęły uczennice: Natalia Różycka Z Gimnazjum 19 w Łodzi – opiekun Beata Tanas,  Iza Chmielewska z Gimnazjum 14 w Łodzi – opiekun Hanna Majkowska-Pilarz;

III miejsce exequo zajęły  uczennice: Paulina Banaszkiewicz z Gimnazjum 19  w Łodzi

Karolina Krzeszewska z Gimnazjum 3 w Łodzi – opiekun Rafał Nowak;

 

Przyznano 7 wyróżnień

Adrianna Pruchniak –Gimnazjum 43, klasa IIe

Julia Kielan Gimnazjum 3

Monika Wiśniewska Gimnazjum 46

Aleksandra Dyjankiewicz Gimnazjum 14

Karolina Matczak Gimnazjum 14

Karolina Synowiec Gimnazjum 19

Kinga Klimczak Gimnazjum 22

Szkoły ponadgimnazjalne:  Bartosz Staniewicz ZSP 1 w Łodzi

 

4. Jury w składzie Barbara Wrąbel (ŁCDNiKP) Piotr Janicki (ŁCDNiKP), Aldona Malinowska (ŁCDNiKP); Poza konkursem zostały nagrodzone 4 uczennice Gimnazjum 43 za wykonanie plakatów
o szkodliwości społecznej korupcji.tj. Anna Gałecka i Weronika Michorek oraz Daria Rytlewska
i Edyta Klimczak

 

IV EDYCJA

1. Gimnazjum 43 w Łodzi; 6 czerwca 2013

2. 85/62; Szkoły: Gimnazja: 3, 14, 19, 22, 24, 43, Niepubliczne Gimnazjum w Dobieszkowie; szkoły ponadgimnazjalne: XXI LO, XXIII, XXV LO, ZSP nr 1;

             3. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych -  nie przyznała pierwszego miejsca

     II nagroda – Weronika Michorek z LO UŁ (opiekun Pani Marianna Bugdał)

                  III nagroda – Julia Wolska VI LO (opiekun Pani Zofia Grabowska)

                  Wyróżnienia: Katarzyna Urbańska LO UŁ, Weronika Strzyżko LO UŁ;

 

    W kategorii gimnazjów  przyznano exequo dwie pierwsze nagrody:

    I  miejsce – Oliwia Kamińska z Gimnazjum 14 (opiekun Pani Hanna 

                    Majkowska –Pilarz)

   I miejsce – Milena Skubisz z Gimnazjum 3 (opiekun Pan Rafał Nowak)

   II miejsce -  Agnieszka Fortak z Gimnazjum 22 (opiekun Pani Ewa Michalak)

   Karolina Trzepińska z Gimnazjum 19 (opiekun Pani Beata Tanaś)

   Wyróżnienia: Karolina Pawlak Gimnazjum 24, Emilia Holwek Gimnazjum 3, 

  Aleksandra Suruło Gimnazjum 22, Aleksandra Dałecka Gimnazjum 43, Samanta 

   Pawłowska

4.      Jury w składzie Barbara Wrąbel (ŁCDNiKP)Piotr Machlański (ŁCDNiKP), Ewa Derecka (ŁCDNiKP); Poza konkursem zostali wyróżnieni uczniowie, którzy wykonali plakaty nt. szkodliwości społecznej korupcji z Niepublicznego Gimnazjum w Dobieszkowie oraz uczennica z Gimnazjum 43. Plakaty ocenili zebrani podczas spotkania.

 

 

V EDYCJA

Gimnazjum 43 w Łodzi

27 marca 2014

Jury w składzie: Piotr Janicki (ŁCDNiKP), Barbara Wąbrl (ŁCDNiKP), Aldona Malinowska (ŁCDNiKP), Ewa Derecka (ŁCDNiKP)

 

 

Patroni projektu O szkodliwości korupcji:

I edycja : Stowarzyszenie Stop Korupcji, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Fundacja Augustinea-Jeana Fresnela, firma Plagiat.pl

Patroni projektu i Fundatorzy nagród:

I edycja: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Fundacja Augustinea-Jeana Fresnela, firma Plagiat.pl, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

II edycja: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Fundacja Augustinea-Jeana Fresnela, firma Plagiat.pl,

III edycja: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Fundacja Augustinea-Jeana Fresnela, firma Plagiat.pl,

IV edycja:  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Fundacja Augustinea-Jeana Fresnela, firma Plagiat.pl, Antyściąga.pl

 

V edycja: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Fundacja Augustinea-Jeana Fresnela, firma Plagiat.pl, Antyściąga.pl

 

Projekt edukacyjny Akcja Dzwon – przywróćmy utracone Serce Łodzi, skierowany jest do zainteresowani nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz dzieci i młodzieży. Uczestnictwo w projekcie umożliwia włączenie się w ogólnołódzką akcję społeczną przywrócenia Łodzi jej symbolu jakim był Dzwon „Zygmunt – Serce Łodzi”, oznajmiający swym brzmieniem z wieży kościoła katedralnego ważne dla miasta wydarzenia i rocznice historyczne. Akcja polega na comiesięcznym przeprowadzeniu warsztatów metodycznych, w tym zajęć terenowych, oraz konferencji dla nauczycieli i uczących się podczas których przedstawiana jest historia łódzkiego dzwonu katedralnego oraz przekazane są do szkół materiały edukacyjne ilustrujące treści projektu.

Podsumowanie dotychczasowych działań: