Program "Uczenie się przez całe życie"

Program Uczenie się przez całe życie przyczynia się do podnoszenia jakości, zwiakszenia atrakcyjności i dostępności ofert w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w Europie.

W skład programu Uczenie się przez całe życie wchodzą cztery programy sektorowe:

  • Comenius - jest adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne włącznie. Uczniowie, nauczyciele i całe społeczności szkolne mają mozliwość ścieśle współpracować z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie;
  • Erasmus - skierowany jest przede wszystkim do szkół wyższych, ich studentów i pracowników;
  • Leonardo da Vinci - to program finansujący projekty promujące mobilność uczniów szkół zawodowych oraz pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiazań edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
  • Grundtvig - słuzy ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych, przede wszystkim z grup defaworyzowanych i o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej. Grundtvig skierowany jest do różnego typu organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników.

W ramach programu Uczenie się przez całe życie realizowane są także programy:

Więcej informacji na stronach: www.frse.org.pl, www.llp.org.pl