Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych

Edukacja europejska w państwach UE rozumiana jest jako pielęgnowanie pewnych uniwersalnych wartości, charakterystycznych dla społeczeństw demokratycznych, tj. poszanowanie praw człowieka, kształtowanie postaw obywatelskich oraz poczucia tożsamości narodowej, określanie swojego miejsca w kulturze i hierarchii wartości Europy.
W większości państw UE edukacja europejska nie stanowi odrębnego przedmiotu ani ścieżki  edukacyjnej (Belgia, Holandia, Francja, Dania, Portugalia). W nielicznych państwach, jak np. Szkocji i Austrii, potrzeba podejmowania tych zagadnień ujęta jest w programach nauczania.

Edukacja europejska w polskich szkołach realizowana jest od 1999 roku na poziomie gimnazjum w postaci ścieżki międzyprzedmiotowej, później edukacyjnej „edukacja europejska” oraz „kultura polska na tle tradycji Śródziemnomorskiej”. W praktyce oznaczało to, iż w ramach takich przedmiotów jak: geografia, historia, WOS, język polski, języki obce, nauczyciele przybliżali młodzieży ideę zjednoczonej Europy oraz ukazywali miejsce Polski w kulturze europejskiej. w nowej podstawie programowej treści dotyczące edukacji europejskiej zostały włączone bezpośrednio do treści kształcenia poszcególnych przedmiotów. Wielu nauczycieli traktuje integrację Polski z Unią Europejską jako ważne wyzwanie edukacyjne. Zaangażowanie w sprawy edukacji europejskiej wyrażane jest także poprzez: tworzenie autorskich programów kształcenia i klas o profilu europejskim, zakładanie klubów europejskich, organizowanie miedzynarodowej wymiany młodzieży oraz współpracą ze szkołami z innych państw europejskich.

 W ramach prowadzenia edukacji europejskiej inspirujemy, wyznaczamy nowe kierunki działań, wspieramy innowacje, promujemy i upowszechniamy osiągnięcia nauczycieli. Tworzymy platformy wymiany doświadczeń i promocji działań uczniowskich organizując takie przedsięwzięcia jak:

  • Generalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich z Łodzi i woj. łódzkiego we współpracy z Instytutem Europejskim i Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej
  • obrady Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, konkurs „Łódzkie w Sercu Europy” dla szkół podstawowych realizowane wspólnie z Biurem Poselskim dr Jacka Saryusz – Wolskiego

 

Doskonale układająca się wieloletnia współpraca pomiędzy OEEiR a Instytutem Europejskim w Łodzi skutkuje także wspólna organizacją zajęć dla opiekunów SKE oraz nauczycieli  i uczniów zainteresowanych tematyką europejską.

Naszym zadaniem jest  także wspieranie nauczycieli w pozyskiwaniu środków unijnych na potrzeby edukacji. Prowadzimy szkolenia, kursy, konferencje, punkt konsultacyjny zarówno dla programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP) jak również dotyczące funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Do nas mogą zgłosić się wszyscy którzy zainteresowani są programami Comenius, Leonardo da Vinci, e–Twinning a także ci którzy zamierzają pozyskać środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.