Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci - to program finansujący projekty promujące mobilność uczniów szkół zawodowych oraz pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiazań edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

 

Projekty Mobilności

Celem projektów mobilności jest wspieranie międzynarodowej mobilności osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich szkoleń. Głównym założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy.

Projekty w ramach programu Leonardo da Vinci mogą realizować wyłącznie instytucje posiadające osobowość prawną.

Rodzaje projektów:

 • Projekty staży zagranicznych (IVT, PLM)
 • Projekty wymiany doświadczeń (VETPRO)

Projekty Partnerskie


Projekty partnerskie LdV to wielostronne projekty umożliwiające organizacjom z różnych krajów współpracę na niedużą skalę, dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego. Głównym zamierzeniem tych projektów jest ułatwienie partnerom wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy na poziomie europejskim. W toku realizacji projektu odbywają się wzajemne wizyty partnerów, będące okazją do bezpośrednich spotkań ekspertów i wzajemnego uczenia się (tzw. peer learning). Pomiędzy spotkaniami każdy partner prowadzi w swoim kraju działania lokalne związane z projektem.  
Dwuletnia współpraca powinna zakończyć się konkretnym rezultatem - wspólnie opracowanym przez partnerów produktem - który pozwoli na późniejsze upowszechnienie i stosowanie wyników projektu (np. w formie wspólnego raportu, broszury, strony internetowej, płyt CD, konferencji, itp.). Projekty partnerskie mogą też służyć kontynuacji wcześniejszej współpracy lub stać się pierwszym krokiem w kierunku projektów mobilności lub transferu innowacji LdV.

Transfer Innowacji - TOI

Projekty transferu innowacji to projekty polegające na przenoszeniu i zastosowaniu na nowym gruncie innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. W toku międzynarodowej współpracy partnerzy adaptują pod kątem językowym kulturowym i prawnym sprawdzone pomysły i wdrażają je w kolejnych krajach lub sektorach.
Przedmiotem transferu mogą być rezultaty projektów pilotażowych lub tematycznych realizowanych w poprzedniej fazie Programu Leonardo da Vinci oraz innowacyjne rozwiązania nie związane z Programem, np.:

- programy nauczania i moduły szkoleniowe;
- narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
- narzędzia do badania potrzeb szkoleniowych;
- materiały do nauki języków obcych ukierunkowane zawodowo (podręczniki, sylabusy).

Wizyta Przygotowawcza

umożliwia partnerom potencjalnego projektu spotkanie mające na celu:

 • dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu,
 • określenie roli i zadań partnerów,
 • opracowanie budżetu i planu pracy,
 • wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu.

Seminarium Kontaktowe

(organizowane przez Narodowe Agencje krajów uczestniczących w programie LLP) stwarza możliwości:

 • uzyskania informacji o możliwościach współpracy europejskiej w dziedzinie, której dotyczy seminarium,
 • poznania osób z innych krajów europejskich, utworzenie z nimi grupy partnerskiej,
 • uzyskania konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania projektu (podział obowiązków i zadań w projekcie, opracowywania procedury oceny projektu i rozpowszechnienia jego wyników itp.),
 • uzyskania praktycznych informacji dotyczących procedur, wypełniania formularzy wniosków, zobowiązań finansowych i kontraktowych instytucji, które otrzymały granty itp.

Dofinansowanie na Wizyty Przygotowawcze i Seminaria Kontaktowe można uzyskać na realizację przyszłych działań w ramach akcji zdecentralizowanych Leonardo da Vinci, takich jak:
 

 •     Projekty Mobilności (IVT, PLM, VETPRO)
 •     Projekty Transferu Innowacji
 •     Projekty Partnerskie

Więcej na stronie www.leonardo.org.pl