Grundtvig

                        

Grundtvig - słuzy ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych, przede wszystkim z grup defaworyzowanych i o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej. Grundtvig skierowany jest do różnego typu organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników.

Projekty Partnerskie Grundtviga

 • Akcja ta jest zarządzana przez Narodowe Agencje, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie składane są przez każdą uczestniczącą organizację do Narodowej Agencji w swoim kraju. Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami, monitorują przebieg projektu i dokonują ostatecznego rozliczenia umów.
 • Skład partnerski: minimum 3 organizacje z 3 europejskich krajów uczestniczących w programie w tym minimum 1 z UE; jedna pełni rolę koordynatora, pozostałe są partnerami.
 • Kto i gdzie składa wniosek: każda uczestnicząca organizacja składa własny wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji w swoim kraju, ale wcześniej partnerzy ustalają wspólną treść wniosku; formularz wniosku pobiera się ze strony internetowej Narodowej Agencji.
 • Termin składania wniosków: ustalany corocznie przez Komisję Europejską (w roku 2012 – 21 lutego).
 • Informacja o wynikach: około 5 miesięcy po terminie składania wniosków.
 • Czas trwania projektu: 2 lata (dla selekcji roku 2012 - od 1 sierpnia 2012 do 31 lipca 2014).

Projekty Wolontariatu Seniorów

 • Projekty mają na celu współpracę dwóch organizacji partnerskich z dwóch krajów w celu umożliwienia zrealizowania wolontariatu za granicą osobom 50+. Program „Uczenie się przez całe życie" ma na celu oferowanie różnych możliwości edukacyjnych osobom w każdym wieku, aby ułatwić im kształcenie formalne, pozaformalne i nieformalne.
 • Akcja ta jest zarządzana przez Narodowe Agencje, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie składane są przez każdą uczestniczącą organizację do Narodowej Agencji w swoim kraju. Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami, monitorują przebieg projektu i dokonują ostatecznego rozliczenia umów.
 • Skład partnerski: 2 organizacje z 2 krajów, w tym min. 1 kraj musi być z Unii Europejskiej. Każda organizacja jest zarówno goszcząca, jak i wysyłająca.
 • Liczba wyjeżdżających seniorów: od 2 do 6 osób.
 • Kto i gdzie składa wniosek: każda uczestnicząca organizacja składa własny wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji w swoim kraju, ale wcześniej partnerzy ustalają wspólną treść wniosku; formularz wniosku pobiera się ze strony internetowej Narodowej Agencji.
 • Termin składania wniosków: ustalany corocznie przez Komisję Europejską (w roku 2012 – 30 marca).
 • Informacja o wynikach: około 3 miesiące po terminie składania wniosków.
 • Czas trwania projektu: 2 lata, wyjazd trwa od 3 do 8 tygodni (od 1 sierpnia 2012 do 31 lipca 2014).

Warsztaty Grundtviga

 • Akcja ta jest zarządzana przez Narodowe Agencje, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie składane są przez każdą uczestniczącą organizację do Narodowej Agencji w swoim kraju, która dokonuje selekcji. Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami, monitorują przebieg warsztatu i dokonują ostatecznego rozliczenia umów.
 • Skład partnerski: warsztaty organizuje 1 organizacja dla 10-20 słuchaczy z minimum 3 krajów innych niż kraj organizatora, maksymalnie 1/3 uczestników może być z tego samego kraju (minimum 10 osób z zagranicy).
 • Kto i gdzie składa wniosek: wnioskuje tylko organizacja organizująca warsztaty - do właściwej Narodowej Agencji w swoim kraju; formularz wniosku pobiera się ze strony internetowej Narodowej Agencji.
 • Termin składania wniosków: ustalany corocznie przez Komisję Europejską (w roku 2012 – 21 lutego).
 • Informacja o wynikach: około 3 miesiące po terminie składania wniosków.
 • Czas trwania warsztatu: 5-10 dni (nie wcześniej niż od 1 września 2012, nie później niż do 31 sierpnia 2013).
 • Europejski katalog warsztatów: po zakończeniu procesu selekcji przez Narodowe Agencje Komisja Europejska publikuje katalog dostępnych w danym roku warsztatów dla dorosłych słuchaczy z Europy.

Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych

 • Akcja ta jest zarządzana przez Narodowe Agencje, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie składane są do Narodowej Agencji w kraju zamieszkania wnioskodawcy. Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami i dokonują ostatecznego rozliczenia umów. 
 • Terminy składania wniosków: ustalane corocznie przez Komisję Europejską.

Terminy składania wniosków w roku 2012:

16 stycznia 2012 (kursy od 1 maja 2012 do 30 kwietnia 2013)

30 kwietnia 2012 (kursy od 1 września 2012 do 30 kwietnia 2013)

17 września 2012 (kursy od 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2013)

Wszystkie działania muszą rozpocząć się najpóźniej do 30 kwietnia 2013.

 • Informacja o wynikach: około 8 tygodni po terminie składania wniosków.
 • Czas trwania kursu: minimum 5 dni roboczych, maksymalnie 6 tygodni.

Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych

 • Akcja ta jest zarządzana przez Narodowe Agencje, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie składane są do Narodowej Agencji w kraju zamieszkania wnioskodawcy. Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami i dokonują ostatecznego rozliczenia umów.
 • Celem wyjazdu może być m.in.: udział w konferencji lub seminarium, job shadowing w organizacji edukacyjnej, poznanawanie różnych akspektów dotyczących niezawodowej edukacji dorosłych w kraju goszczącym, prowadzenie zajęć dydaktycznych w organizacji goszczącej.
 • Terminy składania wniosków: Narodowe Agencje mają prawo określać własne terminy składania wniosków.

Terminy składania wniosków wyznaczone przez polską Narodową Agencję w 2012 roku:

16 lutego 2012 (wyjazdy od 1 maja 2012 do 30 kwietnia 2013)

30 maja 2012 (wyjazdy od 1 września 2012 do 30 kwietnia 2013)

30 lipca 2012 (wyjazdy od 1 października 2012 do 30 kwietnia 2013)

1 października 2012 (wyjazdy od 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2013)

Wszystkie działania muszą rozpocząć się najpóźniej do 30 kwietnia 2013.

 • Informacja o wynikach: około 4-6 tygodni po terminie składania wniosków.
 • Czas trwania szkolenia: minimum 1 dzień, maksimum 90 dni kalendarzowych.

Asystentury Grundtviga

 • Akcja ta jest zarządzana przez Narodowe Agencje, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie składane są do Narodowej Agencji w kraju zamieszkania wnioskodawcy. Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami i dokonują ostatecznego rozliczenia umów.
 • Termin składania wniosków: ustalany corocznie ustalany przez Komisję Europejską (w roku 2012 - 30 marca).

Asystentura może rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2012 r., a zakończyć najpóźniej 31 lipca 2013 r.

 • Czas trwania wyjazdu: powyżej 13 tygodni (minimum 91 dni), maksymalnie 45 tygodni (315 dni).
 • Informacja o wynikach selekcji: około 8 tygodni po terminie składania wniosków.

Wizyty Przygotowawcze Grundtviga

 • Wizyta przygotowawcza może przybrać jedną z poniższych form: 
 1. indywidualna wizyta przygotowawcza w organizacji partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w programie "Uczenie się przez całe życie",
 2. udział w seminarium kontaktowym zorganizowanym przez Narodową Agencję; wyjazd ma na celu znalezienie partnera do projektu.
 • Akcja ta jest zarządzana przez Narodowe Agencje, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie składane są do Narodowej Agencji w kraju zamieszkania wnioskodawcy. Narodowe Agencje dokonują selekcji wniosków, podpisują umowy z beneficjentami i dokonują ostatecznego rozliczenia umów.
 • Termin składania wniosków: 8 tygodni przed planowanym wyjazdem (nie ma ustalonego stałego terminu; w zależności kiedy planowana jest wizyta).
 • Informacja o wynikach: około 3 tygodni po terminie składania wniosków.
 • Czas trwania wyjazdu: minimum 1 dzień, maksimum 5 dni.
 • Wyjazdy mogą odbywać się w terminie od 1 stycznia 2011 do 30 kwietnia 2013.

Więcej na stronie: www.grundtvig.org.pl

Projekt Grundtvig realizowany w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

 • Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji wobec kobiet – projekt partnerski realizowany wspólnie z przedstawicielami Turcji (koordynator projektu)  i Rumunii. W ramach projektu szkoleniami zostanie objętych 80 nauczycieli z Łodzi.