Artykuły ośrodka

VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNA KARUZELA

Z A P R O S Z E N I E

Adresat:

Wybrane formy obywatelskiej aktywności edukacyjnej wykorzystujące „MODEL KONARSKI”

Autor: Piotr Janicki
Termin społeczeństwo obywatelskie jest dosyć powszechnie używany nie tylko w mediach czy w wypowiedziach osób publicznych, ale także, na szczęście, w codziennych kontaktach międzyludzkich. Jest swojego rodzaju paradoksem, że mimo tego nie funkcjonuje jedna definicja tego pojęcia. Nie jest to jednak przeszkodą do podejmowania działań, indywidualnych lub zbiorowych, zmierzających do uczynienia z naszej państwowej społeczności społeczeństwa obywatelskiego czyli takiego, które chce i potrafi zdefiniować swoje potrzeby oraz chce i potrafi wypracować sposoby ich zaspokojenia nie oczekując na działania władz. Żeby nie budzić podejrzeń o chęć anarchizowania trzeba dodać, że demokratyczne władze i społeczeństwo obywatelskie to nie mogą być byty ze sobą zantagonizowane.

Wybrane zagadnienia organizacji i kosztów przeprowadzenia egzaminów maturalnych w placówkach oświatowych

Autor: Piotr Janicki
Niniejsze opracowanie podsumowuje wstępne działania zmierzające do przeanalizowania organizacji egzaminów maturalnych w placówkach oświatowych, a także jest próbą określenia rodzaju kosztów ponoszonych przez placówki na przeprowadzenie tego najważniejszego z zewnętrznych egzaminów systemu oświaty.

Model edukacji regionalnej budowany w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Autorzy: Barbara Wrąbel, Piotr Machlański, Piotr Janicki
Tradycyjnie postrzeganą rolą systemu edukacji w Polsce jest umożliwienie kształcenia młodym ludziom, dla których nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia. Wywiązywanie się z tego obowiązku jest także prawem konstytucyjnym[1]. Takiego postrzegania nie zmieniał nawet fakt ciągłego od lat 90-tych ubiegłego wieku wzrostu liczby studentów w Polsce. Praktycznie dopiero od niedawna uczenie się przez całe życie zaczyna być traktowane jako warunek nie tylko rozwoju własnej, indywidualnej osobowości, ale i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Coraz większa globalizacja – realizująca się także poprzez dostępność różnorodnych form komunikacji, także komunikacji społecznej – zwiększające się możliwości wykonywania pracy niespotykanej wcześniej, ale i rosnąca konkurencja na rynku pracy, wreszcie starzenie się, tak zwanych, społeczeństw ponowoczesnych[2], wymuszają modernizowanie zasad funkcjonowania systemów edukacyjnych. Wydaje się, że dobrym kierunkiem modernizowania tego obszaru jest wprowadzanie, w miejsce jednego obowiązującego aktualnie, wielu modeli kształcenia, które będą rozwijać i wykorzystywać kreatywność uczących się[3].

Nasze miasto Łódź – cz. 1 - Czasy średniowiecza i okres staropolski

Autor Piotr Machlański
Jest już tradycją, że w połowie maja łodzianie organizują święto swojego miasta. To również doskonała sposobność, by pochylić się nad niezwykle barwną historią Łodzi. Przekazujemy zatem wszystkim Czytelnikom naszego Pisma pierwszy z artykułów o historii grodu nad Łódką, rozpoczynając tym samym cykl regionalny, przedstawiający zarys dziejów Łodzi od momentu powstania, aż do współczesności poprzez ukazanie kluczowych faktów historycznych, które miały decydujący wpływ na powstanie, rozwój i kształt tego ośrodka miejskiego.